AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

Denominació Social:                          NETEGES TOT NET, S.A.

Domicili Social:                                   Ctra. de Montcada, 600, 08223, Terrassa, (Barcelona)

CIF:                                                      A08754335

Telèfon:                                               902360099

E-Mail:                                                totnet@totnet.es

Lloc Web:                                           https://www.totnet.es

Dades Registrals:                              Barcelona, Volum 5112, Foli 50, Pàgina 61587, Inscripció 1ª

 

L’activitat que desenvolupa l’empresa és la de neteja i jardineria.

L’Horari d’atenció al públic, és: Obert de dilluns a divendres de 8horas a 18 hores.

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, RGPD, y demás normativa complementaria vigente, le informamos de que sus datos serán tratados bajo la responsabilidad de NETEGES TOT NET, S.A., que informa a los Usuarios de que ha procedido a crear un perfil en las redes sociales con la finalidad principal de publicitar sus productos y servicios.

 

Datos identificativos del Responsable del tratamiento:

Denominación Social: NETEGES TOT NET, S.A.

Domicilio Social: Ctra. de Montcada, 600, 08223, Terrassa, (Barcelona) CIF: A08754335

Teléfono: 902360099

E-Mail: totnet@totnet.es

Sitio Web: https://www.totnet.es

 

El  Usuario  dispone  de  un  perfil  en  la  misma  Red  Social  y  ha  decidido  de  forma voluntaria unirse a la página oficial creada por la NETEGES TOT NET, S.A., mostrando así interés en la información que se publicite en la Red.

Al unirse a nuestra página, nos facilita su consentimiento libre, inequívoco, específico, informado y expreso para el tratamiento de aquellos datos personales publicados en su perfil. Asimismo, le indicamos que está prevista la elaboración de perfiles, a fin de conocer los productos o servicios que más le puedan encajar, así como la mejor forma de comunicárselos, según sus preferencias o hábitos mostrados, y que sean ofrecidos por NETEGES TOT NET, S.A..

El Usuario puede acceder en todo momento a las políticas de privacidad de la propia

Red Social, así como configurar su perfil para garantizar su privacidad.

 

NETEGES TOT NET, S.A. tiene acceso y trata aquella información pública del Usuario, en especial, su nombre de contacto. Estos datos sólo son utilizados dentro de la propia Red Social y no son incorporados a ningún fichero.

 

Menores

El acceso y registro en esta red social está prohibido a menores de catorce (14) años. Si el usuario es menor de catorce (14) años, advierte que será necesaria la asistencia consentida del titular de los padres, tutor, o representante legal para el acceso y uso de esta página oficial de NETEGES TOT NET, S.A., quedará expresamente exonerada de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso de su página oficial por menores, siendo dicha responsabilidad de sus representantes legales.

 

Derechos
1.OBJECTE

NETEGES TOT NET, S.A. (d’ara endavant també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús del   lloc web      https://www.totnet.es   ,   amb   el qual      pretenem   donar compliment  a les     obligacions  que  disposa  la  Llei  34/2002,  de Serveis    de la  Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar tots els usuaris del lloc web quines en són les condicions d’ús.

 

A través del lloc web, NETEGES TOT NET, S. A. facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (d’ara endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualsevol altres disposicions legals que fossin aplicables.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin al lloc web, perquè aquest pot sofrir modificacions donat que el prestador es reserva el dret a modificar-ne qualsevol tipus d’informació que hi pogués aparèixer, sense que existeixi l’obligació de pre-avisar o posar-ho en coneixement dels usuaris, sent suficient la publicació en el lloc web del prestador.

 

  1. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB.

2.1. Gratuïtat de l’accés i ús del lloc web.

La prestació dels serveis per part de NETEGES TOT NET, S. A. té caràcter gratuït per a tots els Usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través del lloc web poden estar subjectes al pagament d’un preu.

 

2.2. Registre com a Usuari.

Amb  caràcter  general  la  prestació  dels     Serveis  exigeix  la  prèvia  subscripció  o registre dels Usuaris. Així i tot, NETEGES TOT NET, S. A. condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’Usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada a la pròpia secció del servei.

 

2.3. Veritat de la informació.

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veritat. Per això, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a NETEGES TOT NET, S. A. permanentment actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la seva situació real. Sigui com sigui, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

 

2.4. Menors d’ edat.

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors  els correspon,    és per això que        si  accedeixen  a continguts    no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, malgrat no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

 

2.5. Obligació de fer un bon ús del lloc Web.

L’Usuari es compromet a fer servir el lloc Web conforme a la Llei i al present Avís Legal,  així com    a la     moral  i  els bons    costums.  Per a això    ,  l’Usuari    s’abstindrà de fer servir el lloc web amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin fer malbé, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar  o  impedir  la  normal  utilització  d’equips    informàtics  o  documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

  1. sigui contrària, menyspreï  o  atempti  contra  els  drets  fonamentals  i  les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
  2. indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
  3. indueixi, inciti o   promogui   actuacions,   actituds   o   pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
  4. sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
  5. de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i
  6. constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

 

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer.

Aquest lloc web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que per causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants es faci impossible l’accés al lloc web.

NETEGES TOT NET, S.A. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin aparèixer per la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu del funcionament del lloc web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i les seves condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut del seu lloc web.

 

4.- COOKIES

El lloc web del prestador pot fer servir cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix al lloc web) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Les cookies que es fan servir tenen, sigui com sigui, caràcter temporal, i com a única finalitat fer més eficaç la navegació, per això desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.

Per a més informació, vegi la nostra Política de Cookies. {ENLLAÇAR A LA POLITICA DE COOKIES}

 

5.-ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs. Atès que des del     lloc web  no  podem  controlar  sempre  els  continguts  introduïts  per  tercers, NETEGES TOT NET, S. A. no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, tot procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquests llocs webs, i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu  però  no  limitant,  en  fòrums,  xats,  generadors  de blogs,    comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent al lloc web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, tot col·laborant de manera activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega l’hi notifiqui de manera immediata.

 

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veieu la nostra Política de Privacitat {ENLLAÇAR A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT}

 

7.-PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació  i  altres  elements  necessaris  per al  seu  funcionament,  els  dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que en pogués esdevenir. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia d’ells.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, tot i no implicant l’esment o aparició en el lloc web, de la     existència  de drets    o  cap  responsabilitat  del  prestador  sobre  aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic abans ressenyat.

 

8.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la  resolució de les  controvèrsies  o  qüestions  relacionades  amb les activitats desenvolupades en l’actual lloc web, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

Darrera actualització: