Quins certificats posseeix Empresa Tot Net?

En Empresa de Neteges Tot Net hem implantat un sistema de gestió de prevenció de riscos laborals per a vetllar per la salut dels nostres treballadors conforme a les especificacions del Certificat de Seguretat i Salut en el Treball que atorga l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació AENOR. Aquest document s’até a les especificacions OHSAS 18001:2007, per a la neteja d’edificis i locals i la comercialització de productes de neteja. A més, el nostre funcionament com a empresa ve avalat pel compliment de la normativa UNE-EN ISO9001:2008 a través del Certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat.

A causa de la química de la majoria de composts amb els quals exercim els nostres serveis, en Tot Net ens preocupem per fer un ús apropiat dels recursos de manera que la nostra activitat tingui el mínim impacte ecològic. Per aquest motiu posseïm el Certificat de Sistema de Gestió Ambiental conforme a la norma UNE-EN ISO 14001:2004.

Punts a tenir en compte abans de contractar una empresa de neteja de naus industrials

Una superfície gran d’ús industrial sol acumular molta brutícia depenent del material que s’emmagatzemi o manufacturi en ella. A l’hora de contractar una empresa de neteja de naus industrials hem de tenir en compte múltiples factors. Aquests són els que per a Neteges Tot Net, amb més de 50 anys d’experiència en el sector, garanteixen trobar un servei professional de major confiança:

1.- Les tasques que han de realitzar-se: les peculiaritats de cada sector determinen el tipus de neteja que ha de dur-se a terme en cada nau industrial. Depenent de l’activitat que normalment es realitzi allí, l’estat i dimensió de les instal·lacions, els béns d’equip amb els quals comptin i la maquinària que s’usi dins, el seu manteniment tindrà diferents exigències. Portarà associat un determinat nombre d’hores i una formació especialitzada (per exemple per a fer treballs en altura de sostres, sistemes de ventilació o cristalls). A més, haurem d’establir cada quant temps és aconsellable realitzar les neteges ordinàries i si en algun cas és necessària una anomenada neteja tècnica que precisi del desmuntatge de maquinària interna. També determinar si, a més de netejar i desgreixar, es necessita desinfectar l’espai.

2.- El compliment de la normativa vigent: Les companyies de neteja professionals han d’estar registrades legalment i comptar amb una assegurança de responsabilitat civil amb el qual assumir qualsevol imprevist. Els seus treballadors han d’estar assegurats i estar al corrent de com actuar des del seu lloc de treball d’acord amb el pla de prevenció de riscos laborals de l’empresa. A més, existeixen una sèrie de certificats la possessió dels quals garanteix una bona elecció, com el Certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat, pel qual en aquest cas una empresa de neteja demostra que compleix amb la normativa UNE-EN ISO9001:2008.

3.- Els productes químics i la maquinària a emprar: En moltes ocasions una neteja professional ha d’executar-se amb un producte químic específic (la qual cosa va en funció del tipus de residu que calgui eliminar, que determina si hem d’usar detergents àcids, alcalins o neutres, amb PH diferents, desgreixadors, netejadors dielèctrics, desemmotllants, etc.) i cal tenir molt en compte el seu nivell de toxicitat per a no posar en risc la salut de les persones. El responsable de la neteja ha de valorar quina és la millor opció i manejar un assortiment de productes d’ús professional homologats que el client també pugui triar (per exemple en cas que desitgi que siguin ecològics). A més, deu saber quines màquines usar en cada cas perquè la higienització sigui òptima sense danyar les superfícies (rotatives abrillantadores, hidronetejadores a pressió, elevadores per a neteja de sostres i cristalls, etc.).

4.- L’experiència dels professionals i el seu nivell de formació: Quan l’experiència d’una plantilla de treballadors és àmplia es reflecteix en els resultats. Un bon equip de professionals de la neteja sol rebre formació de manera contínua per a estar al corrent de les necessitats del mercat, els protocols de funcionament i les normatives que cal seguir. En aquest sentit, cada vegada existeixen més empreses que incorporen al seu sistema de treball l’anomenada universitat corporativa per a gestionar el coneixement dels seus treballadors. Tot Net és una d’elles.

5.- Que una oferta en el preu no comporti pitjor qualitat del servei: Sempre és aconsellable comparar preus, i com a clients tendim a buscar la millor oferta de totes, però la qualitat del servei ha de ser el que finalment ens faci decidir a quina empresa triar quan es tracta de la neteja, ja que la imatge d’una companyia i la salut dels qui comparteixen el seu espai de treball depenen molt de les condicions d’higiene que hi hagi.

El departament tècnic de Tot Net està a la seva disposició per a proporcionar-li un pressupost sense compromís després de valorar les seves instal·lacions.

Com calcula Tot Net el preu de la neteja de naus industrials?

Per a calcular el preu de la neteja de naus industrials el departament tècnic de Tot Net visita prèviament les instal·lacions i determina després quin servei és el més apropiat per a les necessitats del client sobre la base de les peculiaritats de la seva activitat, els metres quadrats de la seva superfície i la periodicitat amb què necessiti el servei. Es tracta d’una anàlisi en el qual també té molt a aportar el nostre departament de Qualitat.

En cas que el client ja compti amb un servei de neteja prèviament, Tot Net pot realitzar una auditoria i valorar si s’ajusta als requeriments del seu sector, oferint-li a més un pressupost que permeti reduir costos sense que afecti la qualitat del servei o millorar aquesta.

Mitjançant l’estandardització dels sistemes de neteja i la inversió en I+D+I, Tot Net ha desenvolupat un mètode propi que facilita realitzar un servei a mesura de cada client, reduint costos en termes generals entre un 7% i un 10%. És el resultat d’un estudi de dades recollides des de 2011 i que busca aconseguir la màxima eficiència. En treballar tots els seus empleats de la mateixa manera, aquests poden aplicar els seus coneixements a qualsevol lloc dins del seu departament, de manera que una possible baixa circumstancial no alteri el servei quan el professional habitual sigui substituït.

Quina normativa ha de seguir una empresa de neteja per a col·legis?

La Constitució Espanyola de 1978 encàrrec als poders públics que vetllin per la Seguretat i Higiene en el treball (Art.40.2), obligant-los a organitzar la salut pública a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris (Art.43.2).

Els menors compten amb major fragilitat davant la contaminació i són més vulnerables a contagis per virus i bacteris en ser persones amb defenses en desenvolupament. Per aquest motiu és vital portar un control no sols de la neteja, sinó de la desinfecció a fons de tots els espais més crítics i on hi ha major trànsit de nens. El Reial decret 732/1995 de 5 de maig de la legislació espanyola estableix en l’article 15 sobre els drets dels alumnes de centres educatius públics i privats que aquests han d’estudiar en condicions adequades de salut i higiene per a garantir la seva seguretat. Per aquest motiu els diferents centres d’ensenyament estan obligats a extremar les precaucions en les seves instal·lacions i solen fer-ho externalitzant el servei a una empresa de neteja per a col·legis especialitzada. Tant alumnes com pares i professors poden denunciar a l’Administració que procedeixi la falta d’higiene de les instal·lacions.

Tot Net compta amb l’experiència i els mitjans tècnics necessaris per a programar la neteja i desinfecció de centres d’ensenyament de tota mena i posseeix el Certificat de Seguretat i Salut en el Treball de AENOR, el qual està subjecte a les especificacions OHSAS 18001:2007 per a la neteja d’edificis i locals i la comercialització de productes de neteja.

Quin protocol ha de seguir una empresa de neteja de col·legis?

Un espai ocupat per nens ha d’estar sempre higiènicament exempt de riscos. Per això el servei de neteja a les escoles requereix d’una atenció especial no sols en l’ordre i la neteja ordinària, sinó en una desinfecció a fons que serveixi per a prevenir la propagació de virus i bacteris. La neteja en els centres educatius ha de ser sempre integral i, a més de professional, ha de ser molt metòdica i seguir tot un protocol en el qual s’apliquin programes de treball estandarditzats.

Els llocs en què la labor de desinfecció ha de ser més intensa en els col·legis són sens dubte els banys i vestuaris, a més del menjador i la cuina, on es manipulen aliments peribles. En aquests llocs hi ha major probabilitat que s’acumulin agents patògens, i el seu manteniment diari ha de fer-se amb productes especials homologats i testats per a entorns d’ús infantil, on és important que s’usin components no agressius per a la pell i les mucoses. En àrees d’educació infantil ha d’afegir-se la neteja de joguines i materials de treball. En aules i espais comuns com l’entrada, on hi ha gran tràfic de persones i s’acumulen molts residus, també és important mantenir unes pautes de neteja diàries com la ventilació, l’escombratge i fregat de sòls i l’eliminació de pols i residus de les superfícies. Existeixen altres feines setmanals, com la neteja de la pols de zones altes, i mensuals, com per exemple la neteja de cristalls. Trimestralment sol dur-se a terme el manteniment del paviment de la forma que s’hagi acordat, i anualment, aprofitant el tancament de les instal·lacions durant el període de vacances, és quan se sol realitzar una neteja més enèrgica que requereixi moure tot el mobiliari o netejar per exemple persianes i cristalls de difícil accés.

Tot Net ofereix serveis de neteja en centres d’ensenyament no universitaris atenent a tots els requisits que estableix la Normativa Oficial.