Per dur a terme, de forma efectiva, la neteja de forns en laboratoris, s’extrauran totes les graelles que formen part d’aquests i es rentaran amb sabó lavaloza. A continuació es netejarà el forn amb una solució de 10 ml de sabó líquid i un litre d’aigua. Finalment, s’assecarà el forn amb un drap net i humit.

Aquest tipus de neteja caldria realitzar-lo, almenys, una vegada cada sis mesos.