En la neteja d’equips industrials es poden dur a terme diverses tècniques com la neteja manual, l’ús d’aigua a pressió, la neteja amb vapor sec, la neteja per remull o immersió, la neteja amb escuma o raig de sorra, i la neteja in situ – especialment indicada per a la neteja de maquinària industrial de grans dimensions que no és possible desmuntar.

Per poder dur a terme aquest tipus de neteja, és necessari l’ús de maquinària específica com escombradores, aspiradors professionals, o màquines de neteja per injecció i extracció.